Visió, missió i àmbits d’actuació

Visió

La Unitat té com a visió el desenvolupament d’una cultura de decisió basada en evidències al servei de la qualitat en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Missió

Tractant de fer front a aquest repte, la Unitat es planteja com a missió contribuir a la creació i la difusió de coneixement institucional, basat en la incorporació àgil de processos de recerca, amb l’objectiu de proporcionar evidències sobre el funcionament de la Universitat que, en últim terme, serveixin per orientar la presa de decisions en relació al desenvolupament de les polítiques i els projectes d’innovació orientats a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

Per assolir aquesta fita, amb la convicció que aquest tipus de coneixement resulta imprescindible per posar en pràctica una estratègia de millora al servei de la qualitat en relació als assumptes estratègics per a l’organització, defineix quatre eixos prioritaris d’acció:

  • Suport a la planificació institucional i la formació de polítiques: assistir al Vicerectorat de Docència i Aprenentatge en el desenvolupament de les accions necessàries per assolir els objectius institucionals establerts vinculats amb els processos docents, contribuint al disseny, l’obtenció i la interpretació dels indicadors més adequats que permetin una avaluació basada en evidències.
  • Suport a la innovació en els processos d’ensenyament i aprenentatge: detecció d’oportunitats de millora, l’acompanyament en el disseny dels projectes que haurien de donar-hi resposta i l’assessorament en l’obtenció de les evidències més adequades que haurien de permetre l’avaluació dels seus resultats.
  • Suport al procés d’obtenció d’informació sobre la institució: assessorament i el treball conjunt amb les diferents àrees encarregades de recollir, sistematitzar i emmagatzemar les dades institucionals relatives als processos en què participen.
  • Suport a la difusió del coneixement institucional: fer accessibles les evidències obtingudes en relació a les polítiques i els projectes d’innovació portats a terme, amb el compromís que el nou coneixement generat estigui a l’abast del conjunt de la comunitat.

Àmbits d’actuació

D’acord amb els eixos prioritaris que serveixen per desenvolupar la seva missió, la Unitat porta a terme la seva activitat en el marc de cinc àmbits d’actuació:

  • Identificar necessitats informatives: transformar la informació disponible a l’organització en coneixement útil per a la pressa de decisions és un procés complex que comença, sempre, amb la formulació de les preguntes més adequades.
  • Recollir, analitzar, interpretar i reportar: una vegada formulades les preguntes més adequades sobre el funcionament de la Universitat, la Unitat adopta una perspectiva de recerca aplicada que permet donar-hi una resposta àgil.
  • Acompanyar en la planificació i avaluar: plantejades les preguntes i obtingudes les respostes a partir de l’anàlisi de la informació disponible, la Unitat promou la incorporació de les evidències obtingudes en la formulació i el desenvolupament de les polítiques i els projectes d’innovació orientats a la millora en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
  • Assegurar un accés adequat a les dades: la Unitat contribueix al desenvolupament d’una estratègia unificada i coherent que faciliti al conjunt de l’organització accedir i utilitzar les dades institucionals, assegurant que són analitzades i interpretades de forma correcta i apropiada, així com garantint el compliment dels requeriments ètics i legals necessaris per poder utilitzar-les en els processos de decisió.
  • Capacitar als productors, usuaris i consumidors: la Unitat es proposa actuar com a facilitador de la incorporació del coneixement institucional en els processos de decisió, avançant en el desenvolupament d’una cultura basada en l’avaluació rigorosa i sistemàtica.